sagame เอเชีย

ข้าวไทยส่งออกน้อยลง ในช่วงสี่เดือนแรกของปี 2563 

มีรายงานข่าวออกมาจากสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทยเกี่ยวกับเรื่องของปริมาณการส่งออกข้าวไทยในช่วงประมาณ 4 เดือนแรกโดยนับมาตั้งแต่เดือนมกราคม   เดือนกุมภาพันธ์  เดือนมีนาคม และเดือนเมษายนโดยการระบุว่า 4 เดือนแรกนี้ในปีพศ 2563 พบว่าปริมาณการส่งออกข้าวของไทยเรานั้นส่งออกไปขายต่างประเทศได้ลดน้อยลงเป็นจำนวนมากอีกทั้งช่วงนี้พบปัญหาเรื่องของค่าเงินบาทที่แข็งตัวขึ้น

ทำให้ราคาข้าวของประเทศไทยนั้นค่อนข้างแพงมากกว่าต่างประเทศจึงมีผลให้ประเทศอื่นๆนั้นไปซื้อข้าวของประเทศที่มีราคาถูกกว่าของประเทศไทยส่งผลทำให้จำนวนการส่งออกข้าวไทยนั้นลดลงอย่างเห็นได้ชัด อย่างไรก็ตามพี่เริ่มต้นไปปลายเดือนเมษายนที่ผ่านมาพบว่าปริมาณการส่งออกข้าวไทยเริ่มมีปริมาณเพิ่มมากขึ้นเนื่องจากว่าประเทศในกลุ่มแถบอเมริกาและประเทศแอฟริการวมถึงประเทศในกลุ่มแถบเอเชียบางประเทศนั้นมีการระบาดของไวรัสโคโรนาทำให้ประเทศเหล่านั้น

เกรงว่าอาหารภายในประเทศนั้นจะขาดแคลนจึงได้มีการระดมกำลังในการจัดซื้ออาหารเข้าไปในประเทศเป็นจำนวนมากทำให้ปริมาณการส่งออกข้าวของไทยในช่วงปลายมีสายยนต์ที่ผ่านมานั้นมีปริมาณการส่งออกมากขึ้นกว่าเดิมขึ้นมาบ้างเล็กน้อย แต่อย่างไรก็ตามทางสมาคมผู้ส่งออกข้าวแห่งประเทศไทยบอกว่าพอประมาณเดือนพฤษภาคมปี 2563 นี้

มีการคาดการณ์กันว่าปริมาณการส่งออกข้าวนะน่าจะลดลงอีกครั้งหนึ่งเนื่องจากว่าหลายๆประเทศได้มีการสต๊อกข้าวเอาไว้ในปริมาณมากและเพียงพอต่อความต้องการของประชาชนในประเทศเหล่านั้นแล้วทำให้การรับซื้อข้าวจึงไม่มากเหมือนกับเดือนเมษายนนั่นเองอีกทั้งคู่แข่งของไทยก็มีขึ้นมาแล้วนั่นก็คือประเทศอินเดียและประเทศเวียดนามซึ่งประเทศเหล่านี้ก็มีการผลิตข้าวเพื่อส่งออกขายเช่นเดียวกันซึ่งในตอนนี้ประเทศทั้งสองประเทศนั้นก็เริ่มมีการคลายล็อกดาวน์ประเทศกันแล้ว

ดังนั้นชาวบ้านประชาชนของประเทศทั้งของเวียดนามและอินเดียต่างก็จะออกมาปลูกข้าวและสามารถนำเข้าส่งออกต่างประเทศได้ซึ่งถือว่าเป็นคู่แข่งของไทยที่จะทำให้การส่งออกข้าวของไทยนั้นลดน้อยลงอีกทั้งในตอนนี้เนื่องจากค่าเงินบาทของประเทศไทยนั้นค่อนข้างที่จะแข่งตัวสูงกว่าประเทศอื่นทำให้อัตราราคาข้าวของไทยนั้นเกิดมีราคาที่แพงกว่าของประเทศอื่น

เมื่อเทียบกับประเทศอินเดียหรือประเทศเวียดนามแล้วดังนั้นเป็นความเป็นไปได้ที่ต่างประเทศจะหันไปซื้อข้าวของประเทศอื่นนั้นจึงมีมากกว่า เพราะจะเป็นการช่วยประเทศของตนเองประหยัดงบประมาณได้มากกว่า เพราะอย่างที่เรารู้กันดีว่าตอนนี้เศรษฐกิจ

โลกนั้นกำลังอยู่ในขาลง ดังนั้นหลายหลายประเทศจังต้องมีการควบคุมรายจ่ายของประเทศตนเอง

 

สนับสนุนโดย  sagame เอเชีย